Deze ticketvoorwaarden van Gezond Verstand Media B.V., statutair gevestigd te Ambachtsweg 56, 3542 DH Utrecht (KvK-nummer 80409202, btw-nummer NL861662210B01), verder te noemen “Organisatie” zijn van toepassing op overeenkomsten die door de Organisatie met een Bezoeker(s) van het evenement Vrijhaven, worden gesloten. Met Bezoeker(s) wordt bedoelt: een ieder die Toegangstickets aanschaft en/of het evenemententerrein betreedt.

Toepasselijkheid

Door de aanschaf van Toegangstickets en/of betreding van de locatie van Vrijhaven, gaat de Bezoeker akkoord met de inhoud van deze ticketvoorwaarden. De Organisatie hanteert ook huisregels, die naast deze ticketvoorwaarden gelden en op de website van de Organisatie te vinden zijn. De Bezoeker verklaart zich door het kopen van het Toegangstickets op voorhand ook met die huisregels akkoord.

Aankoop Toegangstickets

De Bezoeker is verantwoordelijk voor de correcte opgave van de gevraagde Persoonsgegevens aan de Organisatie. Dit zowel voor Persoonsgegevens van de Koper als alle betrokken personen waarvoor Toegangstickets worden aangekocht.

Op deze website kunt u online Toegangstickets aanschaffen voor een bezoek aan het Vrijhaven strandfeest op 20 augustus 2022 in ‘s-Gravenzande. Onder Toegangsticket(s) wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op deze website en wordt afgedrukt of getoond op de smartphone door de Bezoeker, dat toegang geeft tot – en recht geeft op het bijwonen van – Vrijhaven.

Naast Toegangstickets is het (als er nog plaatsen beschikbaar zijn) ook mogelijk ter plaatse bij de ingang Toegangstickets aan te kopen.

De Toegangstickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie. Aangekochte Toegangstickets mogen niet gebruikt worden in het kader van reclame, promotie, wedstrijden en dergelijke meer behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Organisatie.

Bij de bestelling van Toegangstickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e‑mailadres op te geven waarnaar de Toegangstickets na betaling worden verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor de opgave van een correct e‑mailadres. Gezond Verstand Media B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Toegangsticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e‑mailadres. Dit e‑mailadres zal door Gezond Verstand Media B.V. gebruikt worden voor het verzenden van de Toegangstickets. Indien de koper zijn Toegangstickets niet heeft ontvangen, of fouten in de Toegangstickets worden geconstateerd, dient hij of zij een e-mail te sturen naar info@vrijhavenstrandfeest.nl.

De Toegangstickets  dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op deze website. Het geld zal onmiddellijk gedebiteerd worden na de online betaling. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zullen uitgewisseld worden met de payment provider (Mollie). De Organisatie wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Toegangstickets  kopen.

Alle belastingen en btw zijn ten laste van de Koper.

Toegangstickets en toegang

Het Toegangsticket is geldig als het goed leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het Toegangsticket onleesbaar en/​of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang geweigerd worden. Het is eveneens mogelijk om de QR-code van het Toegangsticket te tonen en te laten inscannen op een smartphone.

Elk Toegangsticket kan slechts éénmaal gebruikt worden en enkel tijdens de geldigheidsperiode die op het Toegangsticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft de Organisatie het recht om een burgerrechtelijke en/​of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Toegangsticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

Enkel de eerste aanbieder van het originele Toegangsticket wordt toegang verleend. Elk tweede aangeboden Toegangsticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot Vrijhaven.

Herroepingsrecht

Gelet op het bepaalde in artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek, zijn de wettelijke bedenktijd en het herroepingsrecht niet van toepassing.  De Toegangstickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding en zijn daarom uitgesloten.

Aansprakelijkheid

Bezoekers betreden en wonen Vrijhaven bij op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van Bezoekers.

De Organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de Organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie. Indien en voor zover de Organisatie ondanks het voorgaande jegens de Bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De Organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker de Organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de Organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

Consumptiemunten

Voor de betaling van consumpties tijdens het evenement moeten Bezoekers gebruik maken van de hiervoor bestemde consumptiemunten. Deze consumptiemunten worden verkocht door, en de consumpties geleverd door, de evenementlocatie, niet de Organisatie. De Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van consumptiemunten.

Bescherming persoonsgegevens

Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

Huisregels

Zie ook huisregels voor meer informatie.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe evenementen.

This will close in 0 seconds

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

This will close in 0 seconds

Voorkeuren
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.